آخِرٌ

мн. أَوَاخِرُ
1. последний; конечный; آخِرَ الامر в конце концов; آخِرٌ فى ال наконец, напоследок; الى آخِرٌه и так далее; اآخِرٌ наконец
2. мн. конец; اواخرالشهر последние числа месяца; اواخر السنة последние месяцы года; فى الاواخر наконец


Арабско-русский словарь 

أخر →← آخَرُ

T: 0.112510412 M: 3 D: 3